و جعلنا من خلفهم سدا

متى نقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. » شنیده اید اما داستان روزهای دفاع مقدس خواندنی تر است «وجَعلنا مِن بین ایدیهِم سَدا و مِن خَلفِهم سَدا

2023-01-29
    المنيع الاحساء
  1. ۱
  2. خدایا تو همه